Vatten och avlopp

Avstängning av vattnet inför vintern.  

I samband med stängning av Föreningarnas huvudvattenledning är det lämpligt att avstängningsventil inom tomtgräns är öppen. Därefter avtappas vattenledning inom tomtgräns, öppna avtappningskran eller lägsta punkten ex. i koppling i stuga, blås ledningar t.ex. med tryckluft/fotpump. Du förebygger, undviker frys/frostrisk och eventuella vattenskador.

Avstängningsventil inom tomtgräns stängs senast dagen före påsläpp på våren.

Absolut förbjudet att inkoppla eget vatten från brunn, borra via hydrofor/pump så att eget otjänligt vatten riskeras tillföras föreningens vattenledningar.  Varning Coliforme Bakterie.

Tillföra avloppsvatten i föreningens ledningar från ovanstående är EJ tillåtet.  Föreningen riskerar vitesföreläggande vid avtalsbrott.

Hushållsavfalls kasuner/kärl stängs.

Trädgårdskärl ställs längs Elinelundsvägen.

OBS. Från 1 nov. utanför låsta gånggrindar.

Tömning utförs inte från vecka 48  till vecka 10. Ta åter era kärl omgående efter tömning, används annars till hushållssopkärl.

Grindarna/bommar låses inför vintern senast fredag den 30 oktober.

                                   ÖVRIG INFO

Undertecknat avtal mellan Malmö Stad, föreningen och arrendator/kolonist skall följas.

Upplåtelse helt eller delvis eller uthyrning av stuga samt kontinuerligt boende/vistas och under 1nov- 31 mars i stuga får inte ske enligt avtal.

Styrelsen följer upp och agerar enligt arrende/ övriga avtal, beslutande stadgar, och ordningsföreskrifter.   

Besök era stugor under vintern, stäng och lås gärna grinden vid hemgång.

                                                                                                           

För avloppsinstallationer på Mossängens och Elinelunds koloniföreningar gäller överenskommelsen ABVA-K - Allmänna bestämmelser Vatten och Avlopp inom koloniföreningarna Elinelund och Mossängen. Ladda ner pdf

Uppföljning av VA-installation:

Information till samtliga koloniägare/arrendator.

Styrelsen kommer med början vecka 26 besöka/kontakta koloniägare för att kontrollera att byggregler, bygglov, bygganmälan ordningsregler och att inkoppling på VA-nätet gjorts.
I första hand kommer vi att se till att de ordningsregler som föreningen gemensamt beslutat efterföljs samt att samtliga kolonister fullföljt sina åligganden gällande VA-anslutning.

Informationsmaterialet - Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA-K) förvaltningshandling 2009-03-06- inom Mossängens koloniförening har delats ut till samliga kolonister (detta skickades ut med posten inför halvårsmötet i september 2009).

Enligt de allmänna bestämmelserna har samtliga kolonister i samband med arrendeavtalet accepterat reglerna som gäller enligt VASYD.

De kolonister som glömt eller känner att de har fått otydlig information från föreningen uppmanas att kontakta styrelsen omgående. Expeditionens öppettider är tisdagar i juni, juli och augusti mellan klockan 18 och 19.

Det åligger kolonisten/arrendatorn att själv rita in ledningar, avstängningsventil och spolbrunn. Kopia av tomtkartan för inritning tillhandahålls av föreningen.

Malmö Stads krav är att avtal och överenskommelser uppfylls 1 år efter färdigställande och ibruktagande. Styrelsen och föreningens VA- utskott ansvarar för att detta efterföljs.

Vi uppmanar er som inte inkopplat VA-ledningarna inom tomtgränsen med bestämdhet att snarast åtgärda detta.

* De kolonister som gjort olovlig, felaktig eller inte utförd inkoppling kommer åtgärder från föreningen att vidtagas.
* Vattentillförsel avbryts/upphör genom att servisventilen stängs i gången.
* Vidare kommer  föreningen debitera de kolonister som vidtagit egna åtgärder enligt Malmö Stads VA-taxa 2010 gällande för föreningarna och koloniägare.
 
Inkoppling, avstängning eller återinkoppling.               480 kr.

Olovlig öppnad eller stängd servisventil i gången.       3420 kr.

Olovlig inkoppling.                                                     3420 kr.

Styrelsen Mossängen

 

Gang 2