Vatten och avlopp

Avstängning av vattnet inför vintern.  

I samband med stängning av Föreningarnas huvudvattenledning är det lämpligt att avstängningsventil inom tomtgräns är öppen. Därefter avtappas vattenledning inom tomtgräns, öppna avtappningskran eller lägsta punkten ex. i koppling i stuga, blås ledningar t.ex. med tryckluft/fotpump. Du förebygger, undviker frys/frostrisk och eventuella vattenskador.

Avstängningsventil inom tomtgräns stängs senast dagen före påsläpp på våren.

Absolut förbjudet att inkoppla eget vatten från brunn, borra via hydrofor/pump så att eget otjänligt vatten riskeras tillföras föreningens vattenledningar.  Varning Coliforme Bakterie.

Tillföra avloppsvatten i föreningens ledningar från ovanstående är EJ tillåtet.  Föreningen riskerar vitesföreläggande vid avtalsbrott.

Hushållsavfalls kasuner/kärl stängs.

Trädgårdskärl ställs längs Elinelundsvägen.

OBS. Från 1 nov. utanför låsta gånggrindar.

Tömning utförs inte från vecka 48  till vecka 10. Ta åter era kärl omgående efter tömning, används annars till hushållssopkärl.

Grindarna/bommar låses inför vintern senast fredag den 30 oktober.

                                   ÖVRIG INFO

Undertecknat avtal mellan Malmö Stad, föreningen och arrendator/kolonist skall följas.

Upplåtelse helt eller delvis eller uthyrning av stuga samt kontinuerligt boende/vistas och under 1nov- 31 mars i stuga får inte ske enligt avtal.

Styrelsen följer upp och agerar enligt arrende/ övriga avtal, beslutande stadgar, och ordningsföreskrifter.   

Besök era stugor under vintern, stäng och lås gärna grinden vid hemgång.

                                                                                                           

För avloppsinstallationer på Mossängens och Elinelunds koloniföreningar gäller överenskommelsen ABVA-K - Allmänna bestämmelser Vatten och Avlopp inom koloniföreningarna Elinelund och Mossängen. Ladda ner pdf

 

Gang 2