Tilläggsavtal 2008 Malmö Stad - Mossängen

Malmö stad

TEKNISKA NÄMNDEN

Såsom ändring i och tillägg till samt utgörande del av det mellan Malmö kommun genom dess tekniska nämnd och Koloniträdgårdsföreningen Mossängens Sommarstad i Malmö, gällande arrendeavtalet av 2003-11-06 rörande del av fastigheten Limhamn 154:325 i Malmö, har träffats följande

AVTAL

1.

Arrendeavtalets §2 skall ha följnade ändrade lydelse med tillägg:

Upplåtelsen gäller för en tid om tjugo (20) år från och med 2009-04-01. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen minst ett (1) år före avtalstidens utgång. I annat fall är avtalet förlängt med tio (10)år för varje gång med samma uppsägningstid och samma avtalsvillkor i övrigt.

Parterna är överens om att arrendeavgiftsnivån skall bli föremål för förhandling var femte år. Med beaktande av vattenleningsnätets ålder och underhållsbehov inom Mossängens Sommarstad skall dock arrendeavgiften för de närmaste tio åren, 2009-2018, endast öka enligt arrendeavtalets indexklausul.

2.

Tekniska nämnden beslutade 2007-03-28 att trädgårdskoloniföreningarna som har arrendeavtal med Malmö kommun kan ansöka om markägarens tillstånd att anlägga VA för anslutning till det kommunala avloppsnätet. Fastighetskontoret har utrett förutsättningarna för Mossängens Sommarstad och funnit att detta kan medges. Därför ska följande tillägg till arrendeavtalet gälla. 

§1 Vatten- och avloppsanläggning

Parterna är överens om att arrendatorn skall ombesörja och bekosta anläggning av avloppssystem inklusive pumpstationer inom arrendestället. Systemet skall ansluta till det kommunala avloppsnätet. Äganderätten till det nya avloppssystemet skall tillkomma arrendatorn.

Arrendatorn skall vidare ombesörja och bekosta ombyggnad av det befintliga vattennätet. Äganderätten till vattennätet skall därvid övergå från jordägaren till arrendatorn utan ersättning.

Arrendatorn skall svara för abonnemanget gentemot VA-Syd och alla därmed förenade avgifter och kostnader.

Samtliga åtgärder skall före utförandet godkännas skriftligen av företrädare för jordägaren (Malmö stad, Fastighetskontoret).

Arrendatorn  äger rätt att påbörja anläggningarbeten för det nya vatten- och avloppssystemet i augusti 2008.

§ 2 Nyttjanderätt

Genom detta avtal medger jordägaren arrendatorn nyttjanderätt för åtkomst av vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, ventiler, spolposter m fl anläggningsdelar, under hela arrendeavtalstiden.

Om arrendeförhållandent upphör efter jordägarens uppsägning på grund av ändrad markanvändning, innan dess att arrendatorns anläggningar enligt ovan anses avskrivna, skall jordägaren inlösa dessa till aktuellt restvärde. Restvärdet skall beräknas utifrån att anskaffningsvärdet har en avskrivningstid om 50 år. Anskaffningsvärdet skall utgöras av entreprenadkostnaderna för vattenledningarna och anläggning av avloppssystemet.

§ 3 Kostnader

Arrendatorn skall svara för samtliga kostnader som kan uppkomma med anledning av vatten- och avloppsanläggningar, inklusive eventuell schaktövervakning. Skulle det bli aktuellt med arkeologiska undersökningar eller dylikt skall jordägaren svara för kostnaderna.

Arrendatorn skall vidare såsom ägare av anläggningarna svara för såväl drift och underhåll, som behövliga reparationer och nyinvesteringar.

"Koloniträdgårdsföreningen Elinelund i Malmö" som arrenderar intilliggande område av jordägaren, kommer att teckna ett tilläggsavtal likvärdigt med detta avtal, med jordägaren. Det åligger arrendatorerna själv attt inbördes fördela eventuella gemensamma kostnader etc.

§ 4 Förbindelsepunkter

Förbindelsepunkter för vattenledningar skall anordnas av VA-Syd i anslutning till befintlig brandpost vid "affären". En särskild förbindelsepunkt för föreningsstugan skall finnas liksom tidigare.

Den befintliga vattenanslutningen till "affären" skall bibehållas som en separat servis med jordägaren som abonnent. 

Arrendatorn skall ombesörja att en anslutningspunkt för avlopp anläggs för "affären" på jordägarens bekostnad. Om och när "affären" kopplas in på avloppsnätet svarar jordägaren för anläggningskostnaden och för abonnemanget och alla därmed förenade kostnader och avgifter gentemot VA-Syd.

En särskild förbindelsepunkt och nya uttagspunkter för intilliggande odlingslotter skall anordnas och bekostas av jordägaren i ett läge utanför arrendestället. Det åligger arrendatorn att tillse att befintliga vattenledningar i gång 9 som matar odlingslotterna även fortsättningsvis fungerar.

Förbindelsepunkt för avloppsvatten skall anordnas av VA-Syd i anslutning till korsningen mellan Elinelundsvägen och Systerbrunnsvägen.

§ 5 Sommarvatten

Det är enligt arrendeavtalet otillåtet att nyttja arrendestället för åretrunt- eller permanentboende. Av denna anledning skall tillgång till vatten endast finnas under perioden från den 1 april till den 30 oktober. Arrendatorn skall ombesörja öppning och stängning av vattentillförseln, vilket får ske tidigast första vardagen i april respektive senast sista vardagen i oktober. Jordägaren skall informeras om detta skall ske och möjlighet att närvara därvid. Låsta utrymmen, nämnligen klubbstuga och pumphus, kan dock ha tillgång till vatten inne i byggnaderna året runt.

Skulle arrendatorn bryta mot ovanstående bestämmelse angående vattentillgång, är parterna överens om att detta skall utgöra en grund för förverkande av arrendeavtalet i sin helhet. Jordägaren skall dock ha möjlighet att såsom ett alternativ till förverkande välja att utkräva ett vite av arrendatorn. Vite skall i så fall utgå med ett belopp motsvarande en årlig arrendeavgift för varje påbörjad vecka som arrendatorn skaffat sig vattentillgång utöver ovan stadgade tid.

§ 6 Dagvattenhantering

Jordägaren skall som tidigare ansvara för de befintliga och nyanlagda dagvattenledningarna på arrendestället vad gäller eventuella reparationer och omläggningar, se bifogad ritning, bilaga 1, samt ansvara för att jordägarens nedströms belägna ledningar utanför arrendestället fungerar tillfredsställande. Jordägaren ansvarar dock inte för de dräneringsledningar, slangar och ledningar från stuprör etc. som anslutes till jordägaren dagvattenledningar.

Det åligger arrendatorn att svara för och bekosta drift och löpande underhåll av dagvattenledningar inom arrendestället, enligt bilaga 1. Detta innebär attt ledningarna skall underhållsspolas, brunnarna skall sugas och rotskärning skall utföras.

Parterna är överens om att arrendatorn skall utföra och bekosta omläggning av dagvattenledningen i Linneuspromenaden och att jordägaren skall bekosta renovering eller omläggning av befintlig dagvattenledning infartsgata (Elinelundsvägen) inom arrendestället fram till "affären".

§ 7 Övrigt

Arrendatorn skall ansvara för att vatten- och avloppsanläggningarna inmätes och dokumenteras i enlighet med VA-Syds standard. Jordägaren skall erhålla ett exemplar av dokumentationen

--------------------------------------

Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättad och utväxlade

Malmö 2008-07-07                                  Malmö 2008-07-07

För Malmö kommun                                 För Koloniträdgårdsföreningen

dess tekniska nämnd                               Mossängens Sommarstad i Malmö

Stefan Mattsson                                       Olle Bengtsson

                                                                  Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gang 2