Växtlighet

KOLONITRÄDGÅRDAR

Koloniträdgårdsverksamheten, med odling på en liten stadsnära marklott, är sedan drygt 100 år en del av vårt kulturarv. Här har storstadsbor, fortfarande med närhet till sina hem, kunnat odla och finna ro över helgerna, i en hälsosam miljö med tillgång till egenodlad mat. Kolonilotten var ända sedan starten tänkt att vara både en nyttoträdgård och en lustfylld plats för rekreation.

Vattning är endast tillåten jämna datum om man bor i koloni med jämnt nummer samt udda datum för kolonister med udda nummer. Vid stark värme vattna tidigt eller sent på dagen för att minska avdunstning. Vattna gärna i samband med regn för bättre genomsläpplighet till jorden.

Regler om markens användning regleras i Jordabalken kap 3 kap §§ 1 och 2, Plan och Bygglagen § 17, Malmö stads Områdesbestämmelser och föreningens egna ordningsföreskrifter som ni kan läsa under fliken Om föreningen. Styrelsen gör varje sommar besiktning av kolonilotterna.

Läs under fliken "Om föreningen" Malmö stads områdesbestämmelser och föreningens ordningsföreskrifter.

17 § Plan- och bygglagen 
Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick.

3 kap 1 § Jordabalken

Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.

3 kap 2 § Jordabalken

Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.