Skattedeklaration

Fastighetsskatt

Alla kolonier på Mossängen skall fastighetsdeklareras.
Våra kolonistugor hänförs till typ 225, Småhusenhet, småhus på ofri grund.

Försäljning
Skatteverket anger att försäljning av kolonistugor eller hus på arrendetomt, ofta kallad ”hus på ofri grund” eller ”byggnad å” utgör civilrättsligt lös egendom.

Det innebär bland annat att det inte går att få lagfart som när man blivit ägare till en fastighet.
I inkomstskattemässiga sammanhang behandlas hus på ofri grund som fastighet (2 kap 6 § inkomstskattelagen).
Försäljningen av kolonistugor och andra hus på ofri grund deklareras på blankett K5. Reglerna vid försäljning och möjligheterna till uppskov är desamma som vid försäljning av småhus.

Fastighetsavgiften

Med småhus på ofri grund menas att huset och marken har olika ägare. Det kan till exempel gälla fritidshus där du som äger huset arrenderar tomtmarken av någon annan.

Du som äger ett småhus på ofri grund betalar kommunal fastighetsavgift. Du ska betala 0,75 procent av byggnadens taxeringsvärde upp till ett halvt takbelopp. För inkomståret 2020 är det halva takbeloppet 4 174 kronor. Om kolonistugans taxeringsvärde är 556 667 kr eller högre betalar du maxbeloppet 4 174 kr under år 2020.

Ett småhus på ofri grund där taxerat byggnadsvärde inte kommer upp till 50 000 kronor, får inget taxeringsvärde alls. Du som äger ett sådant hus ska då inte betala någon fastighetsavgift. Den som äger tomtmarken betalar däremot fastighetsavgift.

Exempel: Kolonistugans taxeringsvärde: 400 000 kr. Fastighetsavgiften blir då                    400 000*0,0075=3 000 kr.