Om föreningen

Mossängens Sommarstad Koloniförening

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Mars 2011
Reviderade 30 mars- 2016

Det åläggs varje medlem att beakta följande:

1. Innan till-, om- och nybyggnad eller rivning av byggnader, komplementbyggnader, plank (1.8 m) höjd och vindskydd utförs skall ritningsförslag inlämnas till styrelsen för godkännande, därefter vidarebefordran av kolonisten till Fastighetskontoret. Ritningsformat minst A3, olinjerat papper, situationsplan skala 1:200/ , 1:400,
Fasadritningar skala 1:100. Fastighetsbeteckning, område, lott/stugnummer, namn, personnummer och vad ansökan avser.
Ansökningsblankett för detta finns på föreningsexpeditionen.
Vid omklädning av byggnad behövs inte tillstånd. Fasaden skall vara träpanel.
Innan till-, om- och nybyggnad av byggnader, komplementbyggnader, plank (1.8m höjd), vindskydd, trädäck som placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns, skall samtliga berörda grannar ovillkorligen godkänna och underteckna ritningen.
När byggnation är klar skall kolonisten kontakta Fastighetskontoret för slutbesiktning. Detta kan ske via mail eller på telefon 34 18 00. (se broschyr),
Vid till-, om- och nybyggnad eller rivning skall de av Malmö Stad och Föreningen godkända ritningar och handlingar noga följas.
Hänvisning till Byggregler för Trädgårdskolonier för till-, om- och nybyggnad eller rivning inom Koloniområdena i Malmö Stad.

2. Överlåtelser av arrende med stuga, komplementbyggnader eller befintlig övrig byggnation skall stämma överens med inlämnade godkända ritningar och de av föreningen beslutade ordningsföreskrifter samt av Fastighets- och Stadsbyggnadskontoret och Malmö Stads Förvaltningshandlingar.
Uppfylls inte detta, avslås ansökan om medlemskap i föreningen.

3. Verka för att såväl föreningens stadgar, ordnings föreskrifter, arrendeavtal och Allmänna bestämmelser för vatten o avlopp inom koloniföreningarna Elinelund och Mossängen (ABVA-K) samt övriga förvaltningshandlingar efterföljs.

4. Hårdgjorda ytor samt trädäck skall utföras enligt områdesbestämmelserna för Elinelund och Mossängen OB 3074.
Som hårdgjorda ytor räknas även trädäck, med höjd upp till 30 cm över normal marknivå. Tomtgräns 4.5 m skall beaktas.
Höjdnivå mellan 10 till 30 cm skall ovillkorligen samtliga grannars undertecknande på ritningen och godkännande av Föreningen. Efter färdigställande lämnas besked till Föreningen för uppföljning o slutarkivering.
Höjdnivå 0 till 10 cm fodras inga påskrifter eller godkännande.
Geotexduk som är vattengenomsläpplig skall alltid placeras på underliggande markyta.

5. All fordons och mopedtrafik i gångarna inom området är förbjuden. Undantaget är Sjuk/färdtjänststransporter eller tillfälliga tyngre transporter.
Max 10 km! Grindar skall alltid låsas både vid in- och utkörning.
Områdets grindar hålls låsta året runt.
Förbud för parkering innanför gånggrindar (område).
Parkering innanför gånggrindar (område) på anvisad plats beslutas av styrelsen.
Från kl.20.00 till 08.00 gäller förbud för tyngre transporter i gångarna.
Parkeringsplatserna är reserverade och fördelade enligt föreningarnas beslut för enskilda kolonister mellan den 15 april och 15 september.
Villkoret är att kolonisten är ägare av bil/fordon och att parkeringsavgiften är betald.
Giltigt försäkringsbevis för fordonet eller ägarbevis (leasing- alt. företagsavtal) uppvisas vid utkvittering årlig P- dekal. Giltig P-dekal skall placeras väl synlig innanför bilens framruta. Styrelsen genomför kontroll av P-dekal och att kolonisten håller sin p-plats fri från ogräs.
Styrelsen ansvarar för och handlägger tilldelning, byten, turordning och kölista.

6. Malmö Stads hundstadgar vad det gäller kopplings- och upplockningstvång gäller på föreningens område. Det är förbjudet för hundar att utföra sina behov inom lekplatsområdena samt att påsar med hundlatrin läggs i papperskorgar. Hundlatrinkärl finns på tre platser vid Elinelundsvägen.

7. Gräsklippning eller annat störande arbete får inte utföras mellan 15 juni och 15 augusti på vardagar före kl. 08.00 och efter kl. 20.00 samt lördagar före kl. 08.00 och efter kl. 15.00 samt helt förbjudet på sön- och helgdagar. Det är på inga villkor tillåtet att spela högt eller sent på dygnet med musikanläggningar.

8. Master, Paraboler för Radio, TV och Solcellsmontage får nå max. 1 m över taknock.

9. Att klippa/ansa träd, växter längs gångarna så att grenar inte hänger ut över tomtgräns. Häckar, träd, buskar i tomtgränser högst 1.8m, övrig yta inom tomtmark till en höjd av 4 – max 6 m. För ovanliga träd över 6 (sex) meter krävs Fastighetskontorets utlåtande. Halva gångens bredd utanför kolonin och hyrd parkeringsplats skall hållas fri från ogräs genom medlems försorg o ansvar.

10. Badpooler begränsas till volym 5000 l och skall placeras på normal marknivå.

11. Brevlåda med namn och stugnummer skall finnas uppsatt vid gången.

12. Bevattning med slang och spridare skall kolonier med udda stugnummer vattna vid udda datum samt de med jämt stugnummer vattnar vid jämt datum. Bevattning med slang och spridare är förbjuden mellan 08.00 - 18.00 alla dagar.

13. Förbud att borra och gräva efter eget vatten på tomten, eller från egen brunn tillföra spill-, dag- och regnvatten till avloppsanläggningen.

14. Underhålls-, om- och nybyggnadsprojekt är förbjudna att utföras från 15 juni till 15 augusti, liksom såg/slipningsarbeten med el/motordrivna maskiner. Endast nytillkomna nödvändiga arbeten av akut karaktär får utföras. Är du osäker så rådfråga någon i styrelsen.

15. Brott mot dessa ordningsföreskrifter kan efter muntliga och skriftliga anmaningar som ej efterlevs leda till uppsägning av arrendeavtalet.
(Se Arrendeavtalet § 10, 11 & 12)